Wattstor hledá talentovaného projektového manažer

Název pracovní pozice: Senior projektový manažer

Místo výkonu práce: Brno, Česká republika

Popis společnosti:        

Společnost Wattstor je rychle rostoucím technologickým průkopníkem v elektro-energetickém sektoru s více jak 8letou zkušeností v oblasti bateriových systémů, obnovitelných zdrojů a řízení spotřeby s vlastním vývojovým týmem v oblasti softwaru i hardwaru.

Naším hlavním produktem je lokální řídící jednotka – Energy Management System, jejíž primární úlohou je monitorování a řízení hlavních energetických spotřebičů a zdrojů v odběrném místě (bateriové systémy, fotovoltaické střídače, klimatizace, vytápění, tep. čerpadla, nabíjecí stanice pro elektromobily a další spotřebiče) za účelem maximalizování spotřeby z lokálního zdroje a zvýšení tak návratnosti a efektivity systému s obnovitelnými zdroji. Součástí tohoto produktu je také cloudový systém, jež přímo komunikuje s EMS a je napojen na dynamické tarify obchodníka s elektrickou energií, předpovědi počasí a další služby tak, aby cílový uživatel tohoto řešení získal maximální benefit a byl zajištěn požadovaný komfort. V našem portfolii produktů kromě samotné EMS, dále nabízíme za-integrované bateriové systémy s naší EMS a nabíjecí stanice pro elektromobily.

Cílovými uživateli našich produktů jsou malé a střední podniky, průmyslové objekty a infrastruktura nabíjecích stanic pro elektromobily. Naše současné reference najdete napříč Evropou: ve Velké Británii, Česku, Slovensku, Polsku i Chorvatsku.

Popis pracovní pozice:

 • Na pozici projektového manažera hledáme cílevědomého, zodpovědného, proaktivního a přátelského kolegu s obchodním duchem, jehož hlavním úkolem bude vytváření projektových plánů a jejich dodržování za účelem dodání naších produktů a služeb zákazníkovi v požadovaném čase a kvalitě napříč Evropou. Součástí projektového managementu bude také řízení interních a externích kooperačních prací na daném projektu.
 • Pro naše klienty ze segmentu B2B očekáváme kandidáta, pro kterého je oblast energetiky a energeticky efektivních řešení odbornou vášní.
 • Očekáváme zodpovědnou osobu, která bude samostatně a precizně přímo řídit nebo spolupracovat při řízení projektů, jakož i vypracovávat studie ekonomické návratnosti, případně jiné studie potřebné pro vyhodnocení a realizaci projektů. Dále také samostatně vést obchodní jednání, koordinovat dodavatelské společnosti, nastavovat partnerské smluvní vztahy a interně kooperovat se všemi odděleními společnosti.

Úkoly a povinnosti

 • řízení projektového týmu, alokace a řízení zdrojů
 • příprava projektového plánu a rozpočtu, zodpovědnost za jeho sledování a dodržování v rámci projektů; tvorba projektové dokumentace, pravidelného souhrnného reportingu, asistence při tvorbě auditu projektů
 • řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů, příprava a plnění smluvních podkladů se zákazníky a subdodavateli
 • řešení situací vzniklých dezinterpretací smluvních vztahů se zákazníky, subdodavateli a jinak zainteresovanými třetími stranami
 • příprava a vedení projektů během celého projektového cyklu od sběru požadavků až po jeho uvedení do provozu
 • řízení procesu minimalizace rizik a procesu změnových řízení na základě požadavků zákazníka
 • přejímka a údržba akceptačních dokumentů, sledování a uplatňování platebního kalendáře vůči zákazníkovi a subdodavatelům a zacházení s těmito dokumenty dle příslušné interní směrnice
 • spoluúčast na tvorbě projektových standardů a metodik společnosti
 • vypracování podkladů pro obchodní a ekonomické oddělení
 • identifikace nových obchodních příležitostí, podpora marketingu a obchodu
 • tvorba obchodně-technických prezentací a nabídek v rámci pre-sales aktivit společnosti
 • návrh procesů, vedoucích ke zlepšení projektového řízení svěřených projektů

Požadavky na vzdělání:

Vysokoškolské vzdělání s technickým zaměřením

Minimálně 4-letá praxe v oblasti řízení projektů

Znalost práce s PC na výborné úrovni

Anglický jazyk – C1

Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič

Osobnostní předpoklady: vysoké pracovní nasazení, kreativita, angažovanost, proaktivní a iniciativní přístup, analytické a koncepční myšlení se schopností vnímat souvislosti mimo zavedené postupy, argumentační a organizační schopnosti.

Kvalifikace:

 • Zkušenosti v komerční sféře B2B, projektovým managementem a ekonomickým modelováním
 • Zkušenosti s oblastí energetiky, energetickou efektivitou a obnovitelnými zdroji energie (výhodou)
 • Velký stupeň kompetence v písemné i verbální komunikaci také v angličtině
 • Výborný time-management – být včas na denním meetingu, dodržovat termíny. Schopnost podat vyžádanou zprávu a aktualizaci.
 • Sebevědomý, proaktivní, respektující a pozitivně naladěný-
 • Růst jako součást týmu, kde jsou velké cíle firmy sladěné s osobními ambicemi,
  vytvářet prostředí důvěry a být prospěšným pro všechny spolupracovníky
 • Precizní, ambiciózní, komunikativní, tvořivý, samostatný, se smyslem pro technologické a udržitelné inovace v produktovém portfóliu

Druh pracovního poměru:   Plný úvazek

Ukončení výběrového řízení:   

 

Benefity:

Práce pro úspěšnou a stabilní společnost, která neustále roste a rozvíjí se

Možnost odborného vzdělávání, seberealizace, kariérního růstu; podpora v osobním i odborném rozvoji

Teambuildingy, firemní akce, homeoffice.

Kontaktní osoba:

Ivana Štefániková, [email protected], 0948 468 214

———————————————————————————————————————————————————–

English translation:

Job title: Senior project manager

Place of work: Brno, Czech Republic

Company description: Wattstor is a fast-growing technology pioneer in the power sector with more than 8 years of experience in battery systems, renewables and power management with its own software and hardware development team. Our main product is a local control unit – Energy Management System, whose primary task is to monitor and control the main energy appliances and sources at the point of consumption (battery systems, photovoltaic inverters, air conditioning, heating, heat pumps, charging stations for electric vehicles and other appliances) in order to maximize consumption from a local source and thus increase the return and efficiency of the system with renewable sources. This product also includes a cloud system that communicates directly with the EMS and is connected to the dynamic tariffs of the electricity trader, weather forecasts and other services so that the target user of this solution gets the maximum benefit and ensures the required comfort. In our product portfolio in addition to the EMS itself, we also offer pre-integrated battery systems with our EMS and charging stations for electric vehicles.

The target users of our products are small and medium-sized enterprises, industrial buildings and the infrastructure of charging stations for electric vehicles. You will find our current references across Europe: in Great Britain, the Czech Republic, Slovakia, Poland and Croatia.

Job description:

 • As a project manager, we are looking for a purposeful, responsible, proactive and friendly colleague with a business spirit, whose main task will be to create project plans and adhere to them in order to deliver our products and services to the customer in the required time and quality across Europe. Part of project management will also be the management of internal and external cooperation work on the project.
 • For our clients from the B2B segment, we expect a candidate for whom the field of energy and energy efficient solutions is a professional passion.
 • We expect a responsible person who will independently and precisely directly manage or cooperate in project management, as well as prepare economic return studies, or other studies necessary for the evaluation and implementation of projects. Furthermore, to independently conduct business negotiations, coordinate supplier companies, set up partnerships and cooperate internally with all departments of the company.
 

Tasks and responsibilities

 • Project team management, allocation and resource management
 • preparation of the project plan and budget, responsibility for its monitoring and compliance within the projects; creation of project documentation, regular summary reporting, assistance in creating project audits management of supplier-customer relations, preparation and fulfilment of contractual documents with customers and subcontractors
 • solving situations arising from misinterpretation of contractual relationships with customers, subcontractors and other interested third parties
 • preparation and management of projects during the entire project cycle from the collection of requirements to its commissioning
 • managing the risk minimization process and the change management process based on customer requirements
 • acceptance and maintenance of acceptance documents, monitoring and application of the payment calendar towards the customer and subcontractors and handling of these documents according to the relevant internal directive
 • participation in the creation of project standards and methodologies of the company
 • preparation of documents for sales and finance departments identification of new business opportunities, support of marketing and trade
 • creation of business and technical presentations and offers within the company’s pre-sales activities
 • design of processes leading to the improvement of project management of entrusted projects.


Education requirements:

 • University education with a technical focus
 • At least 4 years of experience in project management
 • Knowledge of working with a PC at an excellent level
 • English language – C1
 • Group B driving license – active driver

Personality prerequisites:

High work commitment, creativity, commitment, proactive and initiative approach, analytical and conceptual thinking with the ability to perceive contexts outside the established procedures, argumentation and organizational skills.

Qualifications:

 • Experience in the commercial sphere of B2B, project management and economic modeling
 • Experience with energy, energy efficiency and renewable energy sources (advantage)
 • High degree of competence in written and verbal communication also in English
 • Excellent time-management – being on time in a daily meeting, meeting deadlines.
 • Ability to submit a requested report and update.
 • Confident, proactive, respectful and positive
 • Growth as part of a team where the company’s great goals are aligned with personal ambitions, create an environment of trust and be beneficial for all co-workers
 • Precise, ambitious, communicative, creative, independent, with a sense for technological and sustainable innovation in the product portfolio

Type of employment: Full time

Benefits: Working for a successful and stable company that is constantly growing and evolving. Possibility of vocational education, self-realization, career growth; support in personal and professional development. Teambuilding, corporate events, home office.

Contact person: Ivana Štefániková, [email protected], 0948 468 214


Image credit: Photo by Designnn.co on Unsplash  
Wattstor hledá talentovaného projektového manažer